Quý Phật tử muốn ghi danh cầu siêu cho thân nhân vào tháng Bảy này xin điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây. Người phụ trách của Tu viện sẽ điện thoại cho quý vị và giải thích thêm chi tiết về việc ghi danh tham gia Lễ Cầu Siêu Tháng Bảy.

Tu viện Huyền Không sẽ tổ chức Lễ Cầu Siêu cho các hương linh thuyền nhân đã không may bỏ mạng trên đường vượt biên và đồng thời cũng cầu siêu cho hương linh các bệnh nhân COVID-19 đã tử vong.

Lễ Cầu Siêu được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2020, lúc 2 giờ chiều, tại Tu viện Huyền Không, số 14335 Story Road, San Jose, CA 95127.

Số điện thoại liên lạc là: (408) 824-5696.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tu viện Huyền Không